Mazowsze serce Polski nr 1 (69) 2024

Budżet uchwalony

Ludwik Rakowski Autor: Arch. UMWM

Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił rekordowy budżet na 2024 r. Ponad 3 mld zł sejmik przeznaczył na inwestycje i aż ponad 1 mld zł na programy wsparcia. Radni przyjęli z rąk mazowieckich harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju.

Dochody województwa mazowieckiego w 2024 r. osiągną ponad 6,7 mld zł. To o 842 mln zł więcej, niż w roku ubiegłym. Dochody własne wyniosą blisko 6 mld zł, z czego 84 proc. stanowić będą wpływy z tytułu podatków od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT). Osiągną one kwotę 5,6 mld zł, w tym ponad 5,1 mld zł z tytułu CIT i ponad 524 mln zł z PIT. W skład dochodów wchodzą również:

  • płatności z Unii Europejskiej – 90,9 mln zł,
  • dotacje na programy operacyjne – 309,2 mln zł,
  • dotacje z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych źródeł – 220,6 mln zł,
  • pozostałe dochody własne – 212,7 mln zł,
  • subwencja ogólna – 160 mln zł,
  • pozostałe dochody celowe – 83,8 mln zł.

Przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski (sejmikowy klub KO) ocenia, że jest to dobry budżet dla Mazowsza – prorozwojowy i proinwestycyjny.

– Przyszłoroczne wydatki wyniosą ponad 8 mld zł, czyli o 1,6 mld zł więcej niż w ubiegłym roku. Wydatki bieżące to 5,4 mld zł. Aż 3 mld zł zarezerwowaliśmy na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Największą kwotę spośród wydatków inwestycyjnych przeznaczymy na transport i łączność (1,2 mld zł), ochronę zdrowia (543,8 mln zł), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (202,2 mln zł) oraz oświatę i wychowanie (153,3 mln zł) – podkreśla przewodniczący.

Na wszystkie kontynuowane oraz nowe programy, instrumenty i inne formy wsparcia samorząd Mazowsza w 2024 r. przeznaczył 1 mld zł. Największa pula środków, w wysokości 667 mln zł, wydatkowana zostanie na dotacje celowe dla gmin i powiatów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Ponadto na wydatki na realizację projektu „Budżet obywatelski 2024” przewidziano prawie 25 mln zł.

Wpłata do budżetu państwa – tzw. janosikowe – wyniesie ponad 1,2 mld zł, co stanowić będzie ponad 22 proc. dochodów podatkowych Mazowsza. Rezerwy budżetowe to 499,5 mln zł, w tym rezerwy celowe to 457 mln zł, a rezerwa ogólna 42,5 mln zł. Deficyt budżetu zaplanowany został na blisko 1,7 mld zł. Pokryty zostanie kredytem długoterminowym, przychodami ze spłat pożyczek oraz rozliczeniami z niewykorzystanych środków.

Współpraca samorządu Mazowsza z wojewodą mazowieckim

Podczas sesji sejmiku wystąpił nowy wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, który zadeklarował ścisłą współpracę z samorządem Mazowsza.

– Otwieramy nowy etap współpracy. Nie chciałbym komentować przeszłości i decyzji poprzedniego wojewody. Chciałbym, żebyśmy patrzyli do przodu – jako na szanse we wzajemnej współpracy, jako na nowe otwarcie – zapewnił z trybuny sejmikowej Mariusz Frankowski.

– Bardzo dziękuję za deklarację pana wojewody o współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego – podkreślił przewodniczący sejmiku Mazowsza Ludwik Rakowski. – Mamy wyjątkową w ostatnich kilkunastu latach sytuację, że wojewodą mazowieckim jest ktoś, kto doskonale zna samorząd województwa i Mazowsze, samorząd m.st. Warszawy i ktoś, kto przez wiele lat funkcjonowania na Mazowszu, jako osoba chętna do współpracy i koncyliacyjna, osiągnął wiele sukcesów, chociażby jeśli chodzi o środki unijne; sukcesów, które przełożyły się na poprawę jakości życia mieszkańców – podkreślił przewodniczący Ludwik Rakowski.

Betlejemskie Światło Pokoju

Przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski wraz z członkami prezydium i marszałkiem Adamem Struzikiem (klub PSL) odebrał z rąk mazowieckich harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju. Tym razem sztafeta podążała po świecie z hasłem „Czyńmy pokój”, co szczególnie jest ważne w czasie, gdy w Ukrainie toczy się wojna.

Aktywności młodzieżowego sejmiku

Na grudniowym posiedzeniu gościli również przedstawiciele Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Jego przewodnicząca Marcelina Maciąg podzieliła się z radnymi informacjami o pracy młodzieżowego sejmiku, jego dokonaniach i licznych aktywnościach podejmowanych w minionym roku.

Wsparcie dla gmin

Pomoc finansową w wysokości 40 mln zł w formie dotacji celowej w latach 2024–2026 na budowę przeprawy mostowej przez Narew łączącej Rzewnie i Rząśnik otrzyma gmina Rzewnie. Inwestycję współfinansować będą samorządy powiatów makowskiego i wyszkowskiego oraz gmin Rzewnie i Rząśnik.

Gminie Opinogóra Górna udzielona została dotacja celowa w wysokości 2 mln zł na budowę drogi dojazdowej do obiektów użyteczności publicznej. Będzie ona prowadzić do Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Krasińskiego i do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Zmieniona została także uchwała sejmiku nr 159/21 z 21 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia Miastu Stołecznemu Warszawie pomocy finansowej poprzez zwiększenie dofinansowania o 700 tys. zł i przeniesienie części dofinansowania na 2025 r.

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Przysowy

W przyjętej uchwale w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Przysowy, położonego na terenie powiatu gostynińskiego w gminach: Szczawin Kościelny, Pacyna i Sanniki, określone zostały ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów leśnych, nieleśnych ekosystemów lądowych, ekosystemów wodnych, a także katalog przedsięwzięć, których realizacja jest zakazana. Obszar o powierzchni ponad 10,3 ha obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Zmiany w programach wsparcia

Odpowiadając na wnioski miast i gmin, które już uzyskały pomoc finansową sejmiku, radni dokonali nowelizacji uchwał dotyczących beneficjentów dziesięciu programów wsparcia: „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”, „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 2023”, „Mazowsze dla klimatu 2023”, „Mazowsze dla czystego ciepła 2023”, „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”, „Mazowsze dla sportu 2023”, „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”, „Mazowsze dla młodzieży”, „OSP-2023”, „Mazowieckie strażnice OSP-2023”, „Pomoc finansowa na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej” oraz „Autobusy dla mazowieckich szkół”.

Dodatkowa edycja „Mazowsze dla młodzieży”

48 beneficjentów otrzyma w 2024 r. pomoc finansową na realizację zadań w ramach dodatkowej edycji Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla młodzieży”. Udzielone w tej formie wsparcie finansowe wyniesie łącznie ponad 895 tys. zł.

Inne decyzje sejmiku

Ponadto sejmik uchwalił nowelizację budżetu województwa na 2023 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023–2038, uchwałę w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2023 r., a także dokonał wyboru biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych województwa mazowieckiego za lata 2023, 2024 i 2025.

Radni postanowili również o powierzeniu (od 10 marca 2024 r. do 14 grudnia 2030 r.) województwu świętokrzyskiemu organizacji publicznego transportu zbiorowego ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na linii kolejowej Warszawa Zachodnia–Kraków, od granicy województwa mazowieckiego do Radomia Głównego.


Skarga do sądu

Sejmik postanowił o zaskarżeniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  z 21 listopada 2023 r. Zostało ono podjęte w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 182/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 17 października 2023 r., dotyczącej zasad udzielania  dotacji wojewódzkim ośrodkom ruchu drogowego, trybu postępowania w tej sprawie oraz sposobu ich rozliczania.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony