Aktualności - sejmik

LX posiedzenie sejmiku Mazowsza

Radni, którzy otrzymali mandat poselski Autor: Fot. Justyna Michniewicz

Sejmik Województwa Mazowieckiego zwiększył wartość projektów w Budżecie Obywatelskim Mazowsza, przyjął m.in. zasady udzielania dotacji dla ośrodków ruchu drogowego oraz zmiany w polityce transportowej Mazowsza.

Trzech radnych z mandatem poselskim

Przed rozpoczęciem posiedzenia przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski pogratulował radnym, którzy uzyskali mandat poselski. W wyborach parlamentarnych mandaty do sejmu zdobyli: Adam Mirosław Orliński (Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego), Piotr Kandyba (Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej) i Marcin Grabowski (Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości). Posłowie elekci otrzymali gratulacje i życzenia powodzenia od przewodniczącego, marszałka Adama Struzika, radnych i wszystkich zgromadzonych uczestników sesji.

Zasłużony dla Mazowsza

Dr hab. n. med. Paweł Skowronek – kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Rehabilitacji w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie oraz dyrektor ds. medycznych – wyróżniony został przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Odznaką Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”. Dr Paweł Skowronek jest prekursorem technik mini inwazyjnych w protezoplastyce stawów w Polsce, trenerem i organizatorem międzynarodowego ośrodka szkoleniowego tej techniki. Wdraża w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim innowacyjne rozwiązania ortopedyczne, które dla pacjentów oznaczają krótszą hospitalizację i szybszą poprawę jakości życia.

Aktualizacja planu transportowego

Z uwagi na wprowadzenie zmian prawnych oraz przeprowadzenie aktualizacji modelu transportowego w regionie, radni znowelizowali „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa mazowieckiego”. Prace nad aktualizacją pokazały białe plamy transportowe w powiatach: sokołowskim, węgrowskim, przysuskim, szydłowieckim, żuromińskim i mławskim. Wskazano więc w planie korytarze transportowe dla przewozów autobusowych komunikacji poprzecznej, które będą stanowiły linie dowozowe do linii kolejowych:

  • Żuromin–Poniatowo–Lutocin–Łukomie–Babiec Piaseczny–Sierpc,
  • Żuromin–Chamsk–Sadłowo–Bieżuń–Rościszewo–Sierpc,
  • Żuromin–Zielona–Kuczbork–Lipowiec Kościelny–Turza–Mława (stacja kolejowa),
  • Sokołów Podlaski (centrum przesiadkowe)–Emilianów–Kostki–Dybów–Kosów Lacki–Treblinka–Małkinia Górna (dworzec PKP),
  • Ceranów–Kosów Lacki–Poniatowo–Treblinka–Małkinia Górna (dworzec PKP),
  • Węgrów (dworzec autobusowy)–Liw–Grębków–Trzebucza–Milew–Mroczki–Kałuszyn–Olszewice–Mrozy (przystanek przy stacji kolejowej),
  • Liw–Grębków–S tara Trzcianka–Słuchocin–Bojmie (A2)–Sionna–Mingosy–Józefin (skręt w Polakach z A2)–Kotuń (stacja kolejowa),
  • Przysucha (stacja kolejowa)–Przysucha (dworzec autobusowy)–Ruszkowice–Borkowice–Ninków–Rzuców–Chlewiska–Pawłów–Szydłowiec (Dworzec autobusowy)–Szydłowiec (przystanek kolejowy),
  • Przytyk–Domaniów–Wólka Domaniowska–Brudnów–Wieniawa (stacja kolejowa),
  • Omięcin–Zaborowie–Łaziska–Orońsko–Helenów–Ruda Wielka (stacja kolejowa).

Do planu wprowadzono również linię Ostrołęka–Chorzele–Wielbark–Szczytno–Olsztyn.

Kierunek lekarski na Uniwersytecie w Siedlcach

W przyjętym stanowisku radni podkreślili, że rozpoczęcie od 1 października 2023 roku kształcenia na kierunku lekarskim przez Uniwersytet w Siedlcach jest odpowiedzią na ważną potrzebę społeczną zwiększenia dostępności usług lekarskich dla mieszkańców Siedlec, Mazowsza i Polski. Realizacja studiów na kierunku lekarskim daje możliwość przygotowania kadr medycznych, niezbędnych dla zachowania dobrego stanu zdrowia społeczeństwa, poprawy bezpieczeństwa socjalnego oraz długości i jakości życia w regionie. Radni zaapelowali do Zarządu Województwa Mazowieckiego o podjęcie szerokiej współpracy z siedlecką uczelnią. Polegała by ona na pomocy w nawiązaniu współpracy z podmiotami leczniczymi, dla których urząd marszałkowski jest organem prowadzącym. Dzięki temu możliwe byłoby praktyczne kształcenie studentów na oddziałach szpitali specjalistycznych.

Zmiany w zasadach BOM

Z uwagi na rosnące ceny towarów i usług sejmik wprowadził zmiany do uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego województwa mazowieckiego. Od piątej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza (BOM) maksymalna wartość projektu inwestycyjnego będzie mogła wynieść 1,2 mln zł, a nieinwestycyjnego – 240 tys. zł.

Dotacje dla WORD

Mazowieckie wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego (WORD) będą mogły ubiegać się o dotacje podmiotowe lub celowe z budżetu województwa. Nie mogą one przekroczyć 50 proc. kosztów działalności ośrodka, przeznaczonych na realizację zadań ustawowych. Będą udzielane na wniosek dyrektora. Radni przyjęli uchwałę określającą zasady udzielania dotacji, tryb postępowania i sposób rozliczania.

Zmiany w programach wsparcia

Ze względu na rezygnację gmin Jadów, Dąbrówka, Błędów i Ostrołęki z przyznanej przez sejmik dotacji na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, radni zdecydowali o wprowadzeniu zmian do uchwały dotyczącej przyznania pomocy finansowej w ramach zadania „OSP-2023”. Kwota przyznanych dotacji zmniejszyła się z 18,2 mln zł do 17,4 mln zł.

Zdecydowano natomiast o wsparciu gmin Dobre, Kałuszyn, Sadowne i Tarczyn w zakupie sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP Rynia, Nowe Groszki i Prace Małe oraz remont remizy OSP Morzyczyn Włóki. Pomoc finansowa wynosi w sumie 87,86 tys. zł. Więcej na ten temat w artykule 13 jednostek OSP z dodatkowym wsparciem sejmiku Mazowsza .

Znowelizowano również uchwały dotyczące przyznania pomocy finansowej w ramach programów „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” i „Mazowsze dla sołectw 2023” na wniosek kilku beneficjentów, którzy wnioskowali o zmianę klasyfikacji budżetowych realizowanych projektów.

Wprowadzono także poprawki do uchwały dotyczącej przyznania pomocy finansowej w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Związane są one z przeniesieniem dotacji na inne zadanie, przeznaczaniem oszczędności na inny projekt, zmianą nazwy zadania, zmniejszeniem kwoty dotacji oraz przesunięciem dotacji między latami. W związku z tym uległa zmianie kwota pomocy finansowej rozdysponowanej na realizację łącznie 765 projektów i wynosi przeszło 1,5 mld zł.

Z powodu rezygnacji z przyznanej dotacji, obniżenia kwot dofinansowania, zmian w niektórych nazwach zadań oraz dostosowania ich do faktycznie planowanych prac lub robót, radni znowelizowali uchwałę dotyczącą rozstrzygnięcia naborów wniosków i przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.

Inne decyzje sejmiku

Sejmik przyjął nowelizacje: uchwały budżetowej na 2023 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023–2038. Wprowadził również zmiany do uchwały określającej tryb prac nad projektem uchwały budżetowej województwa mazowieckiego. Radni zgodzili się na zaciągnięcie przez województwo mazowieckie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w latach 2023–2024. Ponadto w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji „Kolej w Kozienicach – likwidacja regionalnego wykluczenia komunikacyjnego”, sejmik zgodził się na przesunięcie udzielenia pomocy finansowej na współfinansowanie części wkładu własnego z lat 2023–2028 na lata 2026–2028. Niewykorzystane jeszcze w tym roku 876 tys. zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie działania zakładów aktywności zawodowej (ZAZ, 176 tys. zł) i tworzenia nowych (700 tys. zł) sejmik przeznaczył w całości na dofinansowanie ich działań.

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony