Aktualności - sejmik

LXIV posiedzenie sejmiku Mazowsza

Ludwik Rakowski przy stole w trakcie sesji sejmiku Autor: Fot. Amina Księżopolska

Radni przyznali pomoc finansową dla gmin, powiatów i dzielnic m.st. Warszawy w ramach czterech programów wsparcia.

Programy wsparcia

Mazowieckie gminy, powiaty, dzielnice m.st. Warszawy oraz inni beneficjenci otrzymają kolejne środki z budżetu województwa w ramach programów:

 • „Mazowsze dla zabytków” 13,8 mln zł na dofinansowanie 140 inwestycji w ramach prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych służących ratowaniu zabytków w całym regionie;
 • „Mazowsze dla czystego ciepła” 4,85 mln zł dla 18 gmin na zakup nośników energii lub poprawę efektywności energetycznej budynków w ramach lokalnych i krajowych programów i instrumentów finansowych;
 • „Mazowsze dla miejsc pamięci 2024” 2 mln zł na 38 zadań zgłoszonych przez gminy, powiaty oraz dzielnice m.st. Warszawy na zachowanie lub tworzenie nowych miejsc pamięci, będących świadectwem wydarzeń o szczególnym znaczeniu dla kształtowania się tożsamości narodowej Polaków (tj. pomniki, kapliczki, krzyże przydrożne, tablice upamiętniające wydarzenia lub postacie historyczne, nagrobki);
 • „Mazowsze dla zdrowia psychicznego 2024” 1,53 mln zł na 23 zadania zgłoszone przez powiaty oraz miasta na prawach powiatu, takie projekty jak: „Szkoła zdrowych emocji”, „Warszawski dobrostan psychiczny dla rodziców, nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą”, „Profilaktyka zdrowia psychicznego w obliczu chorób neurodegeneracyjnych”, „Bez TABU o głowie”.

Podział środków finansowych z PFRON na 2024 r.

Określone zostały zadania oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację w ramach środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 r. Z puli środków wynoszącej 37,3 mln zł przeznaczonych będzie:

 • 12,8 mln zł na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,
 • 15,4 mln zł na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej,
 • 9 mln zł na zlecanie fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 

Nowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Gostyninie

Działalność Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie zostanie rozszerzona o Centrum Zdrowia Psychicznego. W związku z tym zmieniony został statut jednostki. Nowo powstałe centrum będzie rozdzielone na dwa zakłady lecznicze, tj. Centrum Zdrowia Psychicznego – Świadczenia Ambulatoryjne oraz Centrum Zdrowia Psychicznego – Świadczenia Szpitalne. Podział taki uzasadnia zapotrzebowanie na tego rodzaju świadczenia zdrowotne, możliwość otrzymania kontraktu i zwiększenie przychodów zespołu. Ma to na celu wdrożenie środowiskowego modelu ochrony zdrowia psychicznego, poprzez zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej, zlokalizowanej blisko miejsca ich zamieszkania opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

Zmiany w konkursach

Zmieniony został regulamin Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida. Zwiększone zostały kwoty nagród. Laureaci w dziedzinach: teatr, muzyka, sztuki plastyczne i literatura otrzymają 35 tys. zł, nominowani do nagrody – 13 tys. zł, a laureat nagrody „Dzieło życia”50 tys. zł.

Sejmik dokonał również zmian w uchwale dot. przyznawania Nagrody Twórczej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, polegających m.in. na dodaniu kryterium przyznawania Nagrody Twórczej, jakim jest aktywność artystyczna.

W regulaminie konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” zmienione zostały zapisy dotyczące organizacji konkursu, m.in. jego ogłaszania i odwoływania, zmiany terminu naboru wniosków oraz rozstrzygnięcia konkursu. We wszystkich kategoriach konkursowych wprowadzono możliwość zgłaszania projektów realizowanych w roku poprzedzającym daną edycję konkursu.

Budżet i programy wsparcia

Radni uchwalili nowelizację budżetu województwa mazowieckiego na 2024 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2024–2038.

Na wniosek beneficjentów dokonali zmian w liście beneficjentów Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Dotyczą one zmiany nazwy zadania, zmniejszenia kwoty dotacji, przeznaczenia oszczędności na inny projekt, rezygnacji z realizacji zadania, zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zmiany nazwy beneficjenta. W związku z tym, kwota pomocy finansowej rozdysponowana w ramach tego programu wsparcia na realizację łącznie 768 projektów uległa zmianie i wynosi ponad 1,5 mld zł.

Radni wprowadzili także zmiany w uchwale dot. udzielenia gminom pomocy finansowej w ramach zadania OSP-edycja 2024. Dofinansowanie otrzymało kolejnych 6 gmin, znajdujących się na liście oczekujących, w łącznej kwocie 179,9 tys. zł.

Zdecydowali również o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez województwo mazowieckie pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwiększając kwotę pożyczki z 500 mln zł do 700 mln zł. Spłata pożyczki nastąpi do 2034 roku. Jest ona w całości przeznaczona jest na pokrycie planowanego deficytu budżetu województwa mazowieckiego.

Pomoc finansowa i rzeczowa

Pięciu powiatom prowadzącym, w ramach powiatowych bibliotek publicznych, działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych udzielona została pomoc finansowa w 2024 roku w formie dotacji celowej ponad 1 mln zł.

Pomoc finansowa została udzielona także gminie Bodzanów (150 tys. zł).

Gminy Nadarzyn i Lipsko otrzymały pomoc rzeczową w postaci przekazania wykonanych robót związanych z budową oświetlenia w ramach realizacji rozbudowy dróg wojewódzkich.

Inne decyzje sejmiku

Sejmik postanowił także:

 • przyjąć audyt krajobrazowy dla województwa mazowieckiego, sporządzony w formie cyfrowej,
 • zmienić uchwałę w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, będących wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, przy zbywaniu aktywów trwałych, oddawaniu ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie;
 • rozszerzyć katalog źródeł i przeznaczenia dochodów 33 samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową województwa mazowieckiego;
 • przyjąć uchwały w sprawie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Zwolenki, Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Solec nad Wisłą;
 • wprowadzić zmiany w uchwale w sprawie „Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”;
 • przyjąć roczne sprawozdanie z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2023 roku.

Ponadto radni:

 • przekazali do dalszych prac w komisjach projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz miasta Ząbki, wniesionej w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
 • uznali Sejmik Województwa Mazowieckiego za niewłaściwy do rozpatrzenia trzech petycji i postanowili przekazać je do rozpatrzenia odpowiednio: staroście grójeckiemu, ministrowi finansów oraz ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi;
 • zapoznali się z raportem z wykonania w 2023 r. (przyjętego przez sejmik 22 marca 2022 roku) Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2025 i efektów jego realizacji;
 • rozpatrzyli sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego za 2023 rok.

UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony