Aktualności - sejmik

Ostatnia sesja sejmiku VI kadencji

Przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski podczas posiedzenia sejmiku Autor: fot. Amina Księżopolska

Podczas ostatniej sesji w obecnej, kończącej się 30 kwietnia, VI kadencji sejmiku radni przyznali pomoc finansową miastu Radom oraz gminom Brudzeń Duży i Joniec.

Finansowe wsparcie dla gmin

Radom otrzyma 10 mln zł w latach 2024–2025 na dofinansowanie realizacji zadania: „Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem”.

Z kolei gminie Brudzeń Duży udzielone zostanie wsparcie finansowe ponad 1,15 mln zł na realizację zadania: „Przebudowa drogi wewnętrznej (gminnej) w miejscowości Turza Mała”, a gmina Joniec za przyznany ponad 1 mln zł rozbuduje sieć wodociągową.

Dofinansowanie robót budowlanych

Sejmik wyraził także zgodę na zawarcie umów z sześcioma beneficjentami:

  • powiatem piaseczyńskim na realizację w latach 2024–2025 zadania pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Chyliczkowskiej 47 w Piasecznie na potrzeby Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami”. Dofinansowanie w 2024 r. – 641 139,44 zł i w 2025 r. – 1 608 212,93 zł;
  • powiatem płockim na realizację w latach 2024–2025 zadania pn.: „Trzeci etap modernizacji dachu budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie z wyłączeniem nowej części – Kompleksowy remont dachu wraz z częściową wymianą konstrukcji drewnianej, całościową wymianą desek i pokrycia dachowego oraz remontem pomieszczeń i powierzchni użytkowych, w tym holu budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie”. Dofinansowanie w 2024 r. – 141 058,98 zł i w 2025 r. – 166 762,98 zł;
  • Towarzystwem Salezjańskim – Inspektoria (Prowincja) św. Stanisława Kostki na realizację w latach 2024–2026 zadania pn.: „Sosnowy zakątek – budowa domu opieki/obiektu rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami: duchownych i świeckich”. Dofinansowanie w 2024 r. – 1 540 386,40 zł, w 2025 r. – 3 219 664,57 zł i w 2026 r. – 3 524 335,78 zł;
  • Towarzystwem Przyjaciół Dzieci na realizację w latach 2024–2025 zadania pn.: „Budowa budynku zaplecza zajęć rehabilitacyjno-sportowych”. Dofinansowanie w 2024 r. – 583 211,16 zł i w 2025 r. – 1 141 134,47 zł;
  • powiatem sierpeckim na realizację w latach 2024–2025 zadania pn.: „Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie w zakresie budowy szybu windowego i montażu windy zewnętrznej oraz remont łazienek dla potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców”. Dofinansowanie w 2024 r. – 308 305,36 zł i w 2025 r. – 361 895,64 zł;
  • powiatem makowskim na realizację w latach 2024–2025 zadania pn.: „Budowa sali sportowej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Mazowieckim”. Dofinansowanie w 2024 r. – 547 377,04 zł i w 2025 r. – 1 681 059,12 zł.

Budżet i programy wsparcia

Radni uchwalili nowelizację budżetu województwa mazowieckiego na 2024 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2024–2038.

Na wniosek beneficjentów wprowadzili poprawki w uchwale dotyczącej wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zmieniono m.in. nazwę zadania i zmniejszono kwotę dotacji. Tak więc kwota pomocy finansowej rozdysponowana w ramach tego Instrumentu wsparcia na realizację łącznie 769 projektów uległa zmianie i wynosi ponad 1,5 mld .

Ponadto sejmik wprowadził korektę nazw dwóch zadań w uchwale dot. udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” oraz korektę jednej nazwy beneficjenta w uchwale o udzieleniu gminom pomocy finansowej w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-edycja 2024”, a także zmianę w uchwale o udzieleniu pomocy finansowej w realizacji Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: „Mazowsze dla miejsc pamięci 2024”. W miejsce beneficjenta, który zrezygnował z realizacji zadania – pomoc finansowa w wysokości 22,8 tys. zł przyznana została gminie Brwinów na realizację zadania pn. „Renowacja pomnika – mogiły z krzyżem w parku miejskim w Brwinowie”.

Inne decyzje sejmiku

Radni zapoznali się z informacjami o:

  • wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 oraz programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 w 2023 r.,
  • udzielonych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych w związku z COVID-19 za 2023 r.,
  • działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w 2023 r.

Podziękowania dla radnych

Na zakończenie posiedzenia przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski i marszałek Adam Struzik przekazali radnym pisma z podziękowaniami za pracę w Sejmiku Województwa Mazowieckiego VI kadencji w latach 2018–2024.

Przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski przypomniał, że poprzednie wybory samorządowe odbyły się 21 października 2018 r. – Ta kadencja była rzeczywiście bardzo, bardzo długa. Odbyliśmy 65 posiedzeń Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Przyjęliśmy 1 150 uchwał i 43 stanowiska. Odbyło się 605 posiedzeń stałych i doraźnych komisji Sejmiku, a radni złożyli 373 interpelacje i zapytania. Sejmik zajmował się m.in. uchwałą antysmogową, walką z COVID-19, wsparciem dla Ukrainy, przyjął uchwały tworzące Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego i Radę Seniorów Województwa Mazowieckiego. Mijająca kadencja to przede wszystkim zgodna współpraca z innymi jednostkami samorządu dla dobra mieszkańców Mazowsza. Nasze autorskie programy wsparcia pozwoliły na realizację kilkudziesięciu tysięcy przedsięwzięć i inwestycji w powiatach, gminach i dzielnicach m.st. Warszawy. Tylko w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” przeznaczyliśmy ponad 1,5 miliarda zł na dofinansowanie niemal 800 inwestycji na całym Mazowszu. Natomiast z programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu” skorzystało już ponad pół miliona uczniów i opiekunów, płacąc za bilet wstępu do mazowieckich teatrów i muzeów symboliczną złotówkę – podsumował przewodniczący.

Pierwsze posiedzenie sejmiku VII kadencji odbędzie się we wtorek 7 maja br.

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony