Aktualności - sejmik

LXI sesja sejmiku Mazowsza

Ludwik Rakowski Autor: fot. arch. UMWM

Sejmik rozpoczął prace nad projektem przyszłorocznego budżetu, ustanowił patronów 2024 r. na Mazowszu i przyjął uchwały dotyczące m.in. stypendiów i organizacji pozarządowych.

Sejmik Województwa Mazowieckiego rozpoczął prace nad projektem budżetu na 2024 rok. Ustanowił patronów roku 2024 na Mazowszu. Przyjął między innymi uchwały dotyczące regulaminów stypendialnych dla uzdolnionych uczniów i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Nowi radni województwa i wiceprzewodniczący sejmiku

W wyniku objęcia mandatów posłów na Sejm RP przez radnych Marcina Grabowskiego, Piotra Kandybę i Mirosława Adama Orlińskiego, w ich miejsce, do grona Sejmiku Województwa Mazowieckiego dołączyły trzy nowe radne:

 • Wiesława Krawczyk (Klub PSL) – okręg wyborczy nr 4,
 • Aleksandra Ewa Śmietanka (Klub KO) – okręg wyborczy nr 7,
 • Elżbieta Woźniak Sionek (Klub PiS) – okręg wyborczy nr 6.

Funkcję wiceprzewodniczącego sejmiku, którą dotąd sprawował Mirosław Adam Orliński, objął Konrad Wojnarowski.

Projekt budżetu na 2024 rok

Przyszłoroczny budżet województwa mazowieckiego zapowiada się jako rekordowy. Dochody mają wynieść ponad 6,73 mld zł – o 761,8 mln zł więcej niż w roku obecnym. Aż 84 proc. tej kwoty stanowić będą udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – to jest 5,68 mld zł, czyli o 805,5 mln zł więcej niż w 2023 r. Z podatku od osób prawnych województwo może uzyskać – zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów – 5,15 mld zł, a od osób fizycznych blisko 524,4 mln zł. Pozostałe dochody to m.in. dotacje celowe i płatności z UE.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości przeszło 8,22 mld zł – o 1,28 mld zł więcej niż w 2023 r. Na inwestycje przewiduje się przeznaczyć ponad 2,5 mld zł, co stanowi 30 proc. ogółu wydatków, najwięcej na inwestycje drogowe – 685,4 mln zł, w ochronie zdrowia - 566,8 mln zł i kulturze – 185,7 mln zł. W budżecie zaplanowano również rekordową kwotę blisko 886 mln zł na programy wsparcia dla powiatów, gmin i dzielnic m.st. Warszawy. Niestety wydatki samorządu Mazowsza na przyszły rok zostaną uszczuplone o blisko 1,26 mld zł na wpłatę do budżetu państwa z przeznaczaniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw (tzw. Janosikowe). Kwota ta stanowi 22 proc. dochodów podatkowych.

Deficyt  budżetowy województwa zaplanowany został na poziomie 1,49 mld zł. Sfinansowany zostanie kredytem długoterminowym na rynku zagranicznym (1,45 mld zł), pożyczką długoterminową na rynku krajowym (200 mln zł) i innymi przychodami.

Radni mają możliwość zgłaszania poprawek do projektu budżetu, które będą analizowane przez zarząd województwa i omawiane na posiedzeniach komisji sejmikowych.

Patroni roku 2024

Patronami roku 2024 na Mazowszu, decyzją Sejmiku Województwa Mazowieckiego, zostali:

 • Tadeusz Boy-Żeleński – pisarz, tłumacz literatury francuskiej, publicysta – w 150. rocznicę urodzin,
 • Witold Gombrowicz – powieściopisarz, dramaturg i nowelista – w 120. rocznicę urodzin i 55. rocznicę śmierci,
 • Stanisław Grzebski – matematyk i filolog, autor pierwszego polskiego podręcznika geodezji i miernictwa – w 500. rocznicę urodzin,
 • Zbigniew Herbert – poeta, eseista i dramaturg – w 100. rocznicę urodzin,
 • Jacek Malczewski – malarz, inicjator nurtu symbolizmu w młodopolskim malarstwie – w 170. rocznicę urodzin oraz 95. rocznicę śmierci.

Sejmik ogłosił również rok 2024 na Mazowszu „Rokiem 80. rocznicy Powstania Warszawskiego”.

Regulaminy przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów

Uzdolnieni uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomiczno-społecznej będą mogli ubiegać się w roku szkolnym 2023/2024 o stypendium Samorządu Województwa Mazowieckiego. Sejmik przyjął regulaminy ich przyznawania.
Stypendium wyniesie 7 tys. zł. Przyznane zostanie 467 uczniom szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących oraz 467 uczniom szkół zawodowych. Projekty dofinansowane są z funduszy europejskich. Na ich realizację przewidziano w sumie 7,6 mln zł.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

W roku 2024 sejmik Mazowsza przeznaczy na zadania zlecone organizacjom pozarządowym prawie 102 mln zł. Środki te pochodzą z dochodów własnych województwa, opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18 proc., dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W przyjętym przez radnych rocznym programie współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 r. zaplanowano zlecenie zadań w 17 obszarach:

 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • Pomoc społeczna (pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób),
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • Turystyka i krajoznawstwo,
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • Ratownictwo i ochrona ludności,
 • Porządek i bezpieczeństwo publiczne,
 • Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zasłużony dla Mazowsza

Wybitny aktor i ikona polskiego kina – Daniel Olbrychski uhonorowany został przez Sejmik Województwa Makowieckiego Odznaką Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”. Wzbogacił on światową kinematografię swoją niezwykłą osobowością na ekranie, autentycznością odgrywanych postaci, emanującą głębią emocji i niezwykłą charyzmą.

Aktualizacja Programu ochrony powietrza

Realizując obowiązek ustawowy, sejmik przyjął aktualizację Programu ochrony powietrza – dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu (POP) – uchwalonego 20 września 2020 roku, z terminem jego realizacji do 30 czerwca 2026 r.

Głównym celem Programu i jego aktualizacji jest osiągnięcie:

 • poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu w strefach: mazowieckiej, aglomeracja warszawska, miasto Płock i miasto Radom;
 • poziomów dopuszczalnych ditlenku azotu w powietrzu w strefie aglomeracja warszawska;
 • pułapu stężenia ekspozycji pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu w strefach: aglomeracja warszawska, miasto Płock i miasto Radom.

Zakup nieruchomości

Sejmik wyraził zgodę się na zakup nieruchomości położonych w:

 • Radomiu dla Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, które planuje rozbudowę instytucji o sale wystawiennicze i szkoleniowe. Dla realizacji tej inwestycji – zabezpieczenia dojazdu do jednostki oraz budowy parkingu – konieczny jest zakup przyległej działki;
 • Grodzisku Mazowieckim na potrzeby Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, który zajmuje obecnie drugą połowę tej nieruchomości;
 • w Ciechanowie, gdzie powstanie budynek biurowy „Centrum Administracji” dla urzędów organów władzy i administracji.

Inne decyzje sejmiku

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Piotra Kandyby sejmik wybrał Bartosza Wiśniakowskiego, jako przedstawiciela Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. W miejsce byłych radnych Piotra Kandyby i Mirosława Adama Orlińskiego w skład doraźnej komisji ds. planowanej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego weszły Wiesława Krawczyk i Aleksandra Śmietanka. Z powodu dołączenia nowych radnych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmienione zostały również składy osobowe niektórych stałych komisji sejmikowych.

Na wniosek dziewięciu beneficjentów Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (gmin: Wołomin, Jakubów, Błonie, Parysów, Góra kalwaria, Andrzejewo, Siennica, Mrozy i Borkowice) radni dokonali zmian w nazwach zadań lub zmniejszyli kwotę dotacji.

Ze względu na brak oferentów w ogłoszeniach przetargowych oraz nieprzewidywalny wzrost kosztów realizacji zadania czterech beneficjentów programu Mazowsze dla sportu (gminy Promna, Zwoleń, Czosnów i Teresin) musiało zrezygnować z przyznanej dotacji. Radni znowelizowali załącznik do uchwały.

Sejmik pozbawił ponadto kategorii dróg wojewódzkich 9 odcinków dróg nr: 555, 680, 683, 733, 734, 788, 800, 823, 868 oraz zaliczył je do dróg powiatowych. Odcinki te nie spełniają wymagań dla dróg wojewódzkich określonych w ustawie o drogach publicznych, ponieważ nie stanowią połączenia między miastami i nie przyczyniają się do rozwoju województwa.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony