Aktualności - sejmik

Radni o Planie zrównoważonej mobilności miejskiej

Komisja strategii Autor: Jerzy Lipka-Wołowski (KS)

Komisja Strategii, Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego omówiła stan realizacji planu dla Warszawy, 69 gmin, 36 miast i 9 powiatów metropolii warszawskiej.

Komisja Strategii, Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego omówiła stan realizacji Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Warszawy, 69 gmin, 36 miast i 9 powiatów metropolii warszawskiej.

Konieczność przyjęcia Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+, czyli Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP), wynika z zapisów Umowy Partnerstwa 2021–2017 z Unią Europejską. Stan prac nad strategicznym dokumentem przedstawili radnym Maciej Fijałkowski – dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawa oraz Agata Wolpe – zastępca dyrektora tego Biura.

Czego dotyczy SUMP

Plan dotyczy mobilności i planowania przestrzennego, bezpieczeństwa, dostępności transportowej i dostępności usług, jako odpowiedź na narastające problemy komunikacyjne i środowiskowe. SUMP jest niezbędny do otrzymania wsparcia finansowego, w tym  funduszy Unii Europejskiej na zadania z zakresu mobilności miejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 (FEM). Celem szczegółowym jest wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.

Przyznanie dofinansowania projektom będzie uzależnione od przyjęcia SUMP we wszystkich miastach wojewódzkich oraz w gminach i powiatach położonych w ich miejskich obszarach funkcjonalnych.

Jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie unijne na zadania z zakresu mobilności miejskiej przez gminy i powiaty, a przyjęcie SUMP będzie warunkiem konkursowym. Możliwa będzie realizacja wspólnych projektów w zakresie mobilności miejskiej z innymi powiatami i gminami, które przyjęły SUMP. Planowane są trzy typy projektów:

 • infrastruktura rowerowa i piesza,
 • ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny,
 • budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego.

Co udało się wspólnie zrobić

Stowarzyszenie Metropolia Warszawa formalnie przyjęło SUMP podczas Walnego Zgromadzenia Członków 26 czerwca 2023 r. Prace nad planem trwały od jesieni 2021 roku. Po wyznaczeniu celów i strategii z udziałem przedstawicieli gmin, w maju 2022 r. powstał raport wstępny i założenia do SUMP, a we wrześniu 2022 diagnoza. Faza tworzenia dokumentu zakończyła się w kwietniu 2023 roku – tak jak w poprzednich etapach zwieńczona szerokimi konsultacjami społecznymi. Każdorazowo dokument był konsultowany z władzami wszystkich 69 gmin, 36 miast i 9 powiatów.

Następnie – we wrześniu br. spodziewane jest uchwalenie planu w takim samym brzmieniu przez rady gmin i powiatów metropolii warszawskiej.

Cele horyzontalne i operacyjne

Transport zbiorowy jest kluczowym elementem bezpiecznej, atrakcyjnej i dobrze skomunikowanej, rozwijającej się w sposób zrównoważony przestrzeni metropolii warszawskiej. Na potrzeby planu metropolię podzielono na obszary funkcjonalne: obszar centralny, bazowy, kluczowy, rozwojowy i obszar pozostały oraz ośrodki lokalne metropolii. Ze względu na zróżnicowanie tych obszarów, zakresy działań zaplanowanych dla nich w SUMP są różne.

trzy cele horyzontalne SUMP:

 • poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego,
 • redukcja wpływu transportu na środowisko i klimat,
 • poprawa dostępu do publicznego transportu zbiorowego.

Cele operacyjne SUMP obejmują:

 • optymalizację ruchu samochodowego,
 • spójny i dostępny transport metropolitalny,
 • spójną politykę zrównoważonej mobilności,
 • akceptację społeczną zrównoważonej mobilności,
 • mobilność aktywną – jako sposób na niedalekie podróże,
 • przyjazną logistykę towarów,
 • digitalizację jako wsparcie transportu,
 • planowanie przestrzenne zorientowane na transport zbiorowy i mobilność aktywną.

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony