Aktualności - sejmik

Skutki przekroczenia norm hałasu na S8

Augustyniak Mirosław Jan prowadzi obrady Autor: fot. Jerzy Lipka-Wołowski (KS)

Konieczne wyznaczenie obszaru ograniczonego użytkowania dla drogi ekspresowej w rejonie ulic Klaudyny i Gwiaździstej w Warszawie.

Komisja Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sejmiku o utworzeniu obszaru ograniczonego użytkowania dla drogi ekspresowej S8 w rejonie ulic Klaudyny i Gwiaździstej w Warszawie.

Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczy wyznaczenia obszaru ograniczonego użytkowania w związku z przedłożeniem przez zarządcę drogi S8 Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad analizy porealizacyjnej, z której wynikało, że rozwiązania techniczne wprowadzone na fragmencie odcinka tej drogi od węzła Powązkowska do węzła Marki nie są w stanie skutecznie chronić mieszkańców 3 nieruchomości przed uciążliwym hałasem. Znaczne przekroczenia norm hałasu dotyczyły 3 adresów: ul. Klaudyny 4 i 6 oraz ul. Gwiaździstej 15A.

Konieczne wyznaczenie obszaru ograniczonego użytkowania

W takiej sytuacji, kiedy występujących przekroczeń norm hałasowych nie można w dostępny technicznie sposób zlikwidować, jedyną drogą jest wyznaczenia w tym miejscu obszaru ograniczonego użytkowania. W tym przypadku ten obszar który będzie obowiązywał dla trzech wysokich budynków tylko od konkretnie podanych w uchwale, wyższych pięter. W tych istniejących budynkach mieszkalnych należy zastosować zabezpieczenia zapewniające właściwy klimat akustyczny w pomieszczeniach oraz odpowiednią izolacyjność przegród budowlanych zgodnie z ustawą – Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Jednocześnie z mocy prawa na ten obszar chroniony akustycznie zostaną na mocy uchwały sejmiku nałożone określone rygory, oznaczające zakaz przeznaczania tych terenów pod budowę szpitali, domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, jak też tworzenia stref ochronnych „A” uzdrowiska. Zabrania się również lokalizowania tam budynków o takiej funkcji.

Odszkodowanie dla mieszkańców

Dzięki tej uchwale sejmiku mieszkańcy tych 3 nieruchomości, którzy doświadczają niedogodności akustycznych, związanych z ruchem na tej trasie S8, będą mogli ubiegać się o odszkodowanie na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem izolacji akustycznej, w celu komfortu zamieszkiwania. Obejmuje to m.in. wymianę stolarki okiennej w taki sposób, aby mogli uniknąć tego negatywnego oddziaływania hałasu.

Procedura wygląda tak, że mieszkańcy nieruchomości objętych obszarem ograniczonego użytkowania mogą indywidualnie składać takie wnioski do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na złożenie wniosku jest wyznaczony termin 2 lat od dnia przyjęcia uchwały sejmiku w tej sprawie.

Projekt uchwały sejmiku został pozytywnie zaopiniowany przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego. Został także poddany konsultacjom społecznym na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. W ramach konsultacji nie wniesiono uwag i wniosków.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony