Aktualności - sejmik

Stypendia dla uczniów

przewodniczący komisji Krzysztof Piotr Skolimowski Autor: Fot. Justyna Michniewicz

Sejmikowa komisja edukacji pozytywnie zaopiniowała projekty regulaminów przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Zapoznała się też z tegoroczną rekrutacją do szkół prowadzonych przez samorząd.

Jak pokazują opracowania naukowe związane z edukacją, duże znaczenie w osiąganych wynikach nauki uczniów ma ich status społeczno-ekonomiczny. Okazuje się, że ci pochodzący z zamożniejszych domów uzyskują lepsze wyniki w nauce. Natomiast uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, znacznie trudniej osiągać dobre oceny.

Wyższe kryterium dochodowe

Samorząd Mazowsza od wielu lat przyznaje stypendia dofinansowane z funduszy europejskich. Ich celem jest przeciwdziałanie trudnościom, z jakimi borykają się zdolni uczniowie pochodzący z rodzin w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Komisja Edukacji Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierowana przez Krzysztofa Skolimowskiego, omówiła projekty regulaminów przyznawania pomocy stypendialnej uczniom i uczennicom klas VII i VIII szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych, które będą przyznawane w roku szkolnym 2023/2024. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty wraz z poprawką dotyczącą zwiększenia kryterium dochodowego na członka rodziny ucznia z kwoty nieprzekraczającej 2022 zł do 3370 zł brutto i z kwoty nieprzekraczającej 2292 zł do 3820 zł brutto w przypadku, gdy członkiem rodziny ucznia jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Regulaminy określają szczegółowe warunki, formę, zakres oraz tryb przyznawania stypendiów. O pomoc finansową będą mogli ubiegać się uczniowie znajdujący się w niekorzystnej sytuacji ekonomiczno-społecznej, jednocześnie osiągający wysokie wyniki w nauce, olimpiadach i konkursach. Wsparciem objęte będą osoby z niepełnosprawnościami lub pochodzące z rodzin niepełnych i wielodzietnych.

Stypendia w roku 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 samorząd Mazowsza planuje przyznać 467 stypendiów uzdolnionym uczniom VII i VIII klas szkoły podstawowej oraz liceów ogólnokształcących zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Stypendium wyniesie 7 tys. zł.

Ze względu na podział województwa na dwie jednostki statystyczne, uczniom z Regionu Mazowieckiego Regionalnego zaplanowano przyznanie 285 stypendiów, a z Regionu Warszawskiego Stołecznego – 182 stypendia.

Aby otrzymać tę pomoc, uczniowie muszą wykazać się średnią ocen nie niższą niż 5,0 ze wszystkich przedmiotów w roku szkolnym 2022/2023 oraz z trzech dowolnie wybranych szkolnych przedmiotów ogólnych.

Na realizację tego projektu przewidziano ponad 3,8 mln zł, z czego blisko 2,3 mln zł na obszarze Regionu Mazowieckiego Regionalnego i 1,5 mln zł na obszarze Regionu Warszawskiego Stołecznego.

Stypendia dla uczniów szkół zawodowych

Samorząd Mazowsza planuje przyznać również stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół zawodowych. Celem tej pomocy jest rozwijanie zdolności uczniów oraz ich motywacja do dalszego rozwoju zawodowego, uwzględniając zróżnicowanie ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych.

W roku szkolnym 2023/2024 w ramach projektów planuje się przyznanie co najmniej 467 stypendiów, w tym 308 dla uczniów kształcących się w szkołach znajdujących się na terenie Regionu Mazowieckiego Regionalnego oraz 159 na terenie Regionu Warszawskiego Stołecznego. Uczniowie, którym zostanie przyznane stypendium będą realizować Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego Ucznia pod opieką dydaktyczną. Kwota przyznanego stypendium wynosi 7 tys. zł.

Wśród warunków uzyskania stypendium jest średnia ocen z trzech wybranych przedmiotów kształcenia zawodowego na poziomie nie niższym niż 5,0 oraz ze wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 4,5.

Wartość tego projektu to 3,8 mln zł (blisko 2,5 mln zł dla Regionu Mazowieckiego Regionalnego i ponad 1,3 mln zł dla Regionu Warszawskiego Stołecznego).

Rekrutacja do szkół samorządu Mazowsza

Komisja zapoznała się również z rekrutacją na rok szkolny 2023/2024 do szkół prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego:

  • 8 medycznych szkół policealnych działających samodzielnie w: Wołominie, Otwocku, Przasnyszu, Ciechanowie, Płocku, Mińsku Mazowieckim, Warszawie (2);
  • 4 medycznych szkół policealnych wchodzących w skład centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego w Warszawie, Radomiu, Siedlcach, Ostrołęce;
  • 6 centrów kształcenia ustawicznego w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku, Wyszkowie, Radomiu, Siedlcach, Warszawie, Ostrołęce;
  • Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku;
  • Zespołu Szkół nr 3 w Wyszkowie.

Spośród wymienionych placówek największy nabór na I semestr odnotowały: Medyczna Szkoła Policealna w Otwocku oraz Medyczna Szkoła Policealna w Radomiu. Wśród najpopularniejszych kierunków znalazły się: technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, technik masażysta oraz technik sterylizacji medycznej.

Wśród centrów kształcenia ustawicznego największym powodzeniem cieszą się kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone w Wyszkowie i w Garbatce-Letnisku.

W Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku, w skład którego wchodzą technikum drzewne i leśne oraz branżowa szkoła I stopnia, ogólna liczba uczniów wzrosła ze 190 w roku szkolnym 2022/2023 do 276 obecnie.

Zespół Szkół nr 3 w Wyszkowie prowadzi nabór do technikum na kierunki: technik ekonomista, technik informatyk, technik programista i technik rachunkowości oraz do liceum: klasa lingwistyczno-humanistyczna, ekologiczna, prozdrowotno-przyrodnicza, społeczno-ekonomiczna, matematyczno-informatyczna. Liczba uczniów wzrosła tu z 864 do 948 w tym roku.

W porównaniu z rokiem ubiegłym, we wszystkich szkołach wzrosła liczba uczniów i słuchaczy zainteresowanych kształceniem zawodowym.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony