Aktualności - sejmik

Rada Seniorów w nowej odsłonie

obrady Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinne pod przewodnictwem radnego województwa, przewodniczącego komisji Piotra Kandyby Autor: fot. Jerzy Lipka-Wołowski

Komisja Polityki Społecznej i Prorodzinnej jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sejmiku o utworzeniu nowej Rady Seniorów Województwa Mazowieckiego.

Radni omówili także działania Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej (MCPS) w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom. W posiedzeniu komisji uczestniczyli: Mariusz Budziszewski – zastępca dyrektora MCPS i Tomasz Osadnik – pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Nowa Rada Seniorów Województwa Mazowieckiego

Dotychczasowa Mazowiecka Rada Seniorów, która była powołana w 2018 r., zakończyła swoją działalność 1 maja br. Pozytywnie zaopiniowany przez komisję projekt uchwały Sejmiku Województw Mazowieckiego przewiduje powołanie nowej Rady Seniorów Województwa Mazowieckiego z inicjatywy Sejmiku i nadanie jej statutu. Jest to wykonanie zapisów ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572). Uchwała nadaje też Statut Rady Seniorów Województwa Mazowieckiego, który określa m.in. zasady działania i długość kadencji rady, tryb działania i kryteria wyboru 11 jej członków, zasady wygaśnięcia mandatu i odwołania członków oraz zwrotu kosztów udziału w posiedzeniach wojewódzkiej rady seniorów lub w zorganizowanych wydarzeniach, na których członek rady ją reprezentuje.

Kadencja nowej rady trwać będzie 5 lat, licząc od dnia rozpoczęcia kadencji Sejmiku Województwa Mazowieckiego i zakończy się z upływem jego kadencji. Jednak I kadencja Rady Seniorów Województwa Mazowieckiego rozpocznie się z dniem wejścia w życie sejmikowej uchwały, co umożliwi podjęcie przez nią działalności jeszcze w bieżącym roku kalendarzowym.

Utworzenie rady służy:

 • uwzględnieniu interesów i potrzeb seniorów,
 • promowaniu równości społecznej,
 • zapewnieniu pełnego uczestnictwa seniorów w życiu publicznym,
 • zwiększeniu świadomości społecznej na sprawy związane z osobami starszymi.

Ważny partner władz samorządu

Stale rośnie populacja osób w wieku senioralnym, dlatego konieczne jest dostosowanie się do rosnących potrzeb i oczekiwań. Rada Seniorów może być ważnym partnerem w procesie formułowania i oceny polityki senioralnej. Jej członkowie mogą wnosić cenne uwagi i sugestie dotyczące potrzeb, oczekiwań i wyzwań osób starszych. Dzięki temu możliwe będzie doskonalenie programów społecznych i innych obszarów istotnych dla osób starszych. Rada może stanowić inspirację dla osób starszych, zachęcając je do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, realizacji pasji i osiągania nowych celów. Włączenie seniorów w proces decyzyjny stanowi przejaw szacunku dla ich wiedzy i mądrości oraz umożliwia aktywne uczestnictwo w życiu publicznym, co czyni ich równoprawnymi partnerami w kształtowaniu polityki senioralnej na poziomie regionalnym. Rada Seniorów Województwa Mazowieckiego będzie służyła wymianie doświadczeń między organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami społeczności senioralnej, instytucjami publicznymi oraz innymi zainteresowanymi stronami. Ta interdyscyplinarna współpraca umożliwi lepsze wykorzystanie zasobów i synergii dla dobra osób starszych. Integracja społeczna i wzajemne zrozumienie są niezwykle ważne dla budowania harmonijnego społeczeństwa obywatelskiego.

Aktywnie przeciwdziałać uzależnieniom

Zadania samorządu województwa w zakresie profilaktyki uzależnień określają ustawy o pomocy społecznej, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o przeciwdziałaniu narkomanii. Realizacja tych zadań przez MCPS jest określona w przyjętym przez sejmik wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025. Cele programowe obejmują:

 • edukację społeczeństwa na temat skutków uzależnień poprzez upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców województwa (np. przez kampanie społeczne) oraz szkolenie specjalistów (np. pedagogów, policjantów, pracowników socjalnych);
 • kształtowanie wzorców zachowań przeciwdziałających uzależnieniom – m.in. wskazywanie innych form spędzania wolnego czasu itp.;
 • wsparcie rodzin osób uzależnionych, w tym ofiar przemocy;
 • wsparcie organizacji, które działają na rzecz profilaktyki uzależnień.

Program jest finansowany z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi do 18 proc. zawartości alkoholu, o których mówi ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Profilaktyka uzależnień w roku 2023

W roku 2023 MCPS realizuje program profilaktyki uzależnień z budżetem w wysokości 14,2 mln zł. Sukcesywnie trwa realizacja dotyczących profilaktyki uzależnień 2 kampanii profilaktyczno-edukacyjnych i 4 konferencji naukowych. W 43 szkoleniach dotyczących przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii weźmie udział w tym roku w sumie ponad 1500 osób.

Zakres szkoleń tworzonych z myślą o osobach zajmujących się pracą z uzależnionymi lub zagrożonymi uzależnieniem:

 • praca z młodzieżą w świetlicy socjoterapeutycznej,
 • stres i wypalenie zawodowe u osób pracujących z osobami uzależnionymi i ich rodzinami,
 • edukator profilaktyki uzależnień,
 • wykorzystanie dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień,
 • lokalne programy profilaktyki uzależnień,
 • profilaktyka uzależnień w szkole,
 • psychoterapia uzależnień dzieci i młodzieży.

Szkolenia przybliżające problemy osób uzależnionych obejmują:

 • komunikację w rodzinie z problemem uzależnień (m.in. współuzależnienie, syndrom DDA, konstruktywne sposoby rozwiązywania problemów, trening umiejętności wychowawczych, pomoc psychologiczna
 • i psychoterapeutyczna, metody pracy z osobami uzależnionymi),
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym,
 • pomoc dzieciom z FAS i FASD,
 • profilaktykę uzależnień behawioralnych.

Już ogłoszone i realizowane konkursy dla organizacji pozarządowych przewidują udzielenie 115 dotacji na realizację konkretnych zadań.

Ponadto we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego organizowane są szkolenia dla w sumie 800 kierowców w wieku 18-24 i 55+ (w ostatnich latach łącznie uczestniczyło ponad 3 tys. osób).

W cyklicznych inicjatywach wakacyjnych „Pogodne Lato” i „Na wakacje po uśmiech” wzięło udział 2 tys. dzieci ze środowisk, które wymagały wsparcia.

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony