Aktualności

Czerwcowe posiedzenia plenarne WRDS

Przy stole konferencyjnym siedzą  Konstanty Radziwiłł – Wojewoda Mazowiecki, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Krzysztof Krzyżanowski - Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli, Ministerstwo Zdrowia,Rafał Główczyński - zastępca Autor: fot. arch. UMWM

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego podczas dwóch czerwcowych posiedzeń omówiła zagadnienia związane z ochroną zdrowia, rynkiem pracy oraz sytuacją uchodźczą.

Czy nowa ustawa poprawi system ochrony zdrowia?

Założenia projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa były głównym tematem obrad, na których omawiano kwestie związane z systemem ochrony zdrowia. Poza członkami WRDS uczestniczyli w nim Krzysztof Krzyżanowski – dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia, jego zastępca Rafał Główczyński, Stanisław Kwiatkowski – wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Podmiotów Leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego, Zbigniew Białczak – prezes Zarządu Związku Pracowników Mazowieckiego Porozumienia Szpitali Powiatowych oraz Agnieszka Gonczaryk – dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

System ochrony zdrowia w Polsce boryka się z wieloma ogromnymi problemami, natomiast projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa dotyka tylko jednego jego elementu, a mianowicie szpitali i to w bardzo wąskim wymiarze – zarządczym. Zdaniem samorządowców oraz strony społecznej WRDS wprowadza on sterowanie systemem, ingerując w ustrój oraz prawo własności jednostek samorządu terytorialnego. Jest próbą centralizacji zarządzania szpitalami przy jednoczesnym pozostawieniu po ich stronie odpowiedzialności i zobowiązań. W swoich wypowiedziach nie szczędzili słów krytyki pomysłowi utworzenia Agencji Restrukturyzacji Szpitali, zupełnie zbędnego podmiotu, który jedynie będzie generował niepotrzebne wydatki.

W ocenie strony samorządowej oraz strony społecznej WRDS, główną przyczyną problemów w ochronie zdrowia jest permanentne niedofinansowanie. Natomiast przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia wskazywali, że projektowana ustawa ma poprawić efektywność ekonomiczną podmiotów szpitalnych przez dokonanie ich oceny i przypisanie do odpowiedniej kategorii, która będzie warunkowała działania rozwojowe i naprawcze. Ponadto proponowane regulacje mają wpłynąć na efektywność placówek poprzez zmianę profilu i dostosowanie działalności podmiotów szpitalnych do lokalnych potrzeb, współpracę w zakresie konsolidacji funkcji medycznych i zasobów ludzkich, utworzenie systemu nadzoru nad procesami naprawczo-rozwojowymi oraz podniesienie jakości zarządzania szpitalami.

 – Uzdrowienie systemu szpitalnictwa nie będzie możliwe bez zwiększenia finansowania, dokonania obiektywnej i uczciwej wyceny świadczeń oraz uporządkowania kwestii płac – podsumował dyskusję marszałek Adam Struzik.

Wyzwania województwa związane z napływem uchodźców

Członkowie WRDS wymienili się również doświadczeniami i pomysłami związanymi ze wsparciem przebywających w Polsce uchodźców wojennych z Ukrainy, z których aż 15% zamieszkuje w metropolii warszawskiej. Ponad połowa z nich przebywa w Warszawie, przez co stanowi aż 13% wszystkich mieszkańców stolicy.

Najwięcej czasu poświęcono dyskusji o systemie edukacji. Do mazowieckich placówek oświatowych uczęszcza ponad 36 tys. dzieci z Ukrainy, z których jedynie 20 proc. kształci się w oddziałach przygotowawczych. W samej Warszawie w szkołach i przedszkolach uczy się 17 tys. ukraińskich dzieci, stanowiąc 5,3 proc. wszystkich stołecznych uczniów.  Obecny na spotkaniu przewodniczący Zespołu roboczego ds. oświaty, działającego w ramach WRDS, Jerzy Wiśniewski zwrócił uwagę na najistotniejsze problemy z tym związane i zarekomendował przede wszystkim doprecyzowanie metod włączania ukraińskich dzieci do polskiego systemu edukacji, wsparcie kadry pedagogicznej w zakresie metodyki pracy z dziećmi dopiero uczącymi się języka polskiego, zorganizowanie większej liczby kursów języka polskiego zarówno dla uczniów, jak i rodziców, rozszerzenie bazy lokalowej placówek oświatowych oraz, co najistotniejsze, zadbanie o dobrostan zawodu nauczyciela i poparcie działań mających na celu poprawę warunków pracy i płacy tej grupy zawodowej.

Członkowie WRDS ocenili, że wsparcie uchodźców jest wstępem do dalszych niezbędnych działań, a obecny kryzys uchodźczy to szansa na wprowadzenie mechanizmów pozwalających na lepsze radzenie sobie z migracjami w przyszłości. Przedstawiciele strony pracodawców wskazali, że nadszedł czas by dostrzec w uchodźcach aktywnych uczestników życia, osoby, które będą samodzielnie organizować sobie codzienność.

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2022 dla województwa mazowieckiego

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Tomasz Sieradz szczegółowo omówił projekt Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2022 dla województwa mazowieckiego, informując o sposobie i podstawie jego opracowania, celach i założeniach, finansowaniu oraz monitoringu realizacji dokumentu. Strona społeczna WRDS pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt planu. Dodatkowo dyrektor Sieradz opowiedział o funkcjonujących w Wojewódzkim Urzędzie Pracy punktach informacyjnych dla uchodźców. Wspomniał i sprawach, które można w nich załatwić, strukturze wiekowej i wykształceniu oraz problemach, z którymi mierzą się uchodźcy chcący podjąć pracę, z których największą jest bariera językowa. Powiedział również o działaniach i różnego rodzaju projektach skierowanych do obywateli Ukrainy przybyłych na Mazowsze.

Przedstawiciel WRDS w Radzie Rozwoju Obszaru Gospodarczego Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Członkowie WRDS wybrali swojego przedstawiciela do prac w Radzie Rozwoju Obszaru Gospodarczego Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Został nim Wiesław Kołodziejski – prezes Zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, reprezentującego stronę pracodawców.

Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego m.in. przedstawia opinię i wnioski w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie objętym jej działalnością. Proponuje kierunki działań na rzecz poprawy otoczenia przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego.

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony