Aktualności

Dualne kształcenie zawodowe w rzemiośle

Autor: fot. arch. UMWM

Podczas posiedzenia zespołu roboczego ds. oświaty działającego w ramach WRDS eksperci dyskutowali o najpilniejszych wyzwaniach.

Zespół roboczy ds. oświaty o dualnym kształceniu zawodowym w rzemiośle

Dziewiątego lutego, pod przewodnictwem Urszuli Woźniak – wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego odbyło się XXI posiedzenie Zespołu roboczego ds. oświaty, działającego w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim. W spotkaniu poświęconym dualnemu kształceniu zawodowemu w rzemiośle, poza członkami zespołu, uczestniczyli eksperci ze Związku Rzemiosła Polskiego, izb rzemieślniczych, cechu, przedstawiciele Biura Edukacji m.st. Warszawy, a także po. Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Wioletta Krzyżanowska.  

Dualne kształcenie zawodowe w rzemiośle

Dualne kształcenie zawodowe z udziałem zakładów rzemieślniczych czyli łączenie teorii w szkole z praktyką w zakładzie pracy, jest sprawdzonym rozwiązaniem, w którym na przestrzeni dziesiątków lat ukształtowano formy prawne i struktury organizacyjne. Charakterystyczna dla rzemiosła różnorodność branżowa powoduje, iż niezbędny jest elastyczny system kształcenia zawodowego, umożliwiający przygotowywanie wykwalifikowanych kadr zarówno w popularnych zawodach, jak też unikatowych – często o charakterze artystycznym. Takie warunki tworzy dla kształcenia rzemiosło i jego sieć organizacji.
Dualne kształcenie zawodowe w rzemiośle składa się z praktycznej nauki zawodu realizowanej u rzemieślnika na podstawie umowy o pracę oraz dokształcania teoretycznego w szkole branżowej I stopnia lub szkoły podstawowej. Jest to najkorzystniejsza forma nabywania umiejętności praktycznych i wiedzy zawodowej, niezbędnych do uzyskania potwierdzonych kwalifikacji zawodowych. W tej formule młodzi ludzie mają możliwość nauki i pracy w realnych warunkach, co jest najbardziej efektywną formą nabywania umiejętności i kompetencji zawodowych.

Eksperci o problemach

Mając na względzie znaczenie szkolnictwa branżowego dla rozwoju gospodarczego regionu oraz rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów dualnego kształcenia zawodowego, obecni na spotkaniu eksperci, m.in.: Joanna Kosakowska – dyrektor Zespołu Oświaty i Problematyki Społecznej w Związku Rzemiosła Polskiego, Agnieszka Harasim – dyrektor Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie, Janusz Borzyński – dyrektor Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku, a także Włodzimierz Ostrowski – prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie oraz Marek Sokołowski – zastępca prezesa Zarządu Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu podkreślili konieczność podjęcia działań zmierzających do zmian prawnych poprawiających funkcjonowanie dualnego kształcenia zawodowego. Postulowali też konieczność zmian przepisów dotyczących warunków otrzymywania oraz ustalania kwot dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, warunków zdawania egzaminów czy zniwelowania dysproporcji w sposobie podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Poruszono także kwestię przywrócenia powiatowym radom rynku pracy prawa wyrażania opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie, zgodnie z potrzebami rynku pracy. Zwracali też uwagę na najważniejszy aktualnie problem, związany ze sposobem waloryzacji kwoty dofinansowania wynikający ze sposobu interpretacji przepisów przez samorządy.

Na podstawie zebranego materiału Zespół roboczy ds. oświaty, podczas kolejnego posiedzenia zajmie się wypracowaniem stanowiska w sprawie poprawy funkcjonowania dualnego kształcenia zawodowego w rzemiośle.

Konieczność promocji kształcenia zawodowego

Dziękując za zaproszenie na spotkanie poświęcone tak ważnemu zagadnieniu, szczególnie w dobie zapotrzebowania mazowieckiego rynku pracy na pracowników, Wioletta Krzyżanowska, po. Mazowieckiego Kuratora Oświaty, podkreśliła konieczność promocji na szeroką skalę tej ścieżki edukacyjnej z wykorzystaniem mediów ogólnopolskich, w tym społecznościowych, tak bliskich młodzieży.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony