Aktualności

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim podczas obrad. Autor: fot. Andrzej Gumbrycht

Dyskutowano m.in. o nielegalnych składowiskach odpadów, a także rozliczaniu wsparcia z tarczy antykryzysowej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Obradom XXXIX posiedzenia WRDS przewodniczył Dariusz Paczuski – przewodniczący Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”.

Rozliczenia i kontrola wsparcia przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej

WRDS przyjęła stanowisko w sprawie zapewnienia finansowania zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w zakresie rozliczeń i kontroli wsparcia udzielonego przedsiębiorcom w ramach tarczy antykryzysowej oraz związanych z nim postępowań windykacyjnych. Rada zaapelowała w nim o wprowadzenie zmian legislacyjnych, które by umożliwiły sfinansowanie kosztów obsługi zadania związanego z rozliczaniem wsparcia  na rzecz ochrony miejsc pracy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników. Zadanie to nałożyła na dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy (WUP) ustawa z 2 marca 2020 r. „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”.

Rada zaapelowała też o wydłużenie terminu rozliczenia udzielonej dotacji do pięciu lat, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Artur Pozorekwicedyrektor ds. Usług Rynku Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie zwrócił uwagę, że w celu szybkiego i sprawnego uruchomienia środków pomocowych w WUP w Warszawie podjęto szereg działań organizacyjnych i logistycznych, co w istotny sposób przyczyniło się do utrzymania poziomu zatrudnienia w województwie mazowieckim. W okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 30 listopada 2021 r. WUP w Warszawie rozpatrzył pozytywnie ponad 22 tys. wniosków przedsiębiorców, obejmując wsparciem finansowym prawie 850 tys. pracowników na łączną kwotę około 3,7 mld zł, co stanowi ¼ pomocy udzielonej w skali całego kraju.

Zgodnie z decyzją WRDS stanowisko zostanie skierowane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rady Dialogu Społecznego.

Nielegalne składowiska odpadów na Mazowszu

Od przedstawicieli Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Elżbiety Stockiej oraz Stanisława Szcześniaka, członkowie WRDS otrzymali informacje na temat nielegalnego postępowania z odpadami na terenie województwa.

Stanisław Szcześniak poinformował, że (wg stanu na koniec ubiegłego roku) na Mazowszu istnieje 169 ujawnionych miejsc nielegalnego magazynowania odpadów, w tym 110 miejsc magazynowania odpadów niebezpiecznych. Podkreślił, że zdecydowana większość nielegalnie gromadzonych odpadów to substancje niebezpieczne, mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców oraz środowiska w przypadku rozszczelnienia się pojemników, w których są przechowywane. Zwrócił uwagę, że pochodzą one w zdecydowanej większości spoza województwa mazowieckiego. W przestępczym procederze uczestniczy szereg podmiotów i pośredników w obrocie odpadami. Podał również przykłady ujawnionych na Mazowszu składowisk.

Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie opowiedział o kompetencjach i możliwościach samorządu województwa w usuwaniu nielegalnie zgromadzonych odpadów, w tym o prowadzonych postępowaniach w tym zakresie. Zwrócił także uwagę na przyczyny niezgodnego z prawem postępowania z odpadami tj. nieprecyzyjność przepisów, nieefektywność i brak skuteczności państwa w karaniu tego procederu, problemy z ustaleniem faktycznego posiadacza odpadów, wobec którego może być prowadzone postępowanie skutkujące zobowiązaniem do uprzątnięcia terenu, długość prowadzonych postępowań, czy brak skutecznych narzędzi prawnych w celu wyegzekwowania od posiadacza odpadów zwrotu środków za wykonanie zastępcze.

Obecny na spotkaniu wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski podkreślił, że skala problemu, obserwowanego i nierozwiązanego od kilu lat jest ogromna i konieczne są pilne decyzje na szczeblu krajowym. Rada postanowiła o konieczności wypracowania stanowiska w tym obszarze.

Wsparcie dla OSP w promach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027

Marcin Wajda, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie opowiedział o wsparciu 188 mazowieckich jednostek OSP o łącznej wartości dofinansowania 253 mln zł, przeznaczonej na zakup nowych średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z pełnym wyposażeniem. WRDS otrzymało także informację na temat realizowanych w roku bieżącym programach wsparcia skierowanych do mazowieckich gmin i powiatów.

Nowi członkowie WRDS

Akty powołania do pracy w WRDS odebrali Robert Sitnik – I Wicewojewoda Mazowiecki oraz Antonio Carvelli z Federacji Przedsiębiorców Polskich.

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony