Aktualności

Płaca w ochronie zdrowia

Dariusz Paczuski – wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim Autor: Fot. Andrzej Gumbrycht

Minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia to główny temat posiedzenia prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim (WRDS).

Przepisy dotyczące wynagrodzeń

O sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych na Mazowszu dyskutowali najpierw członkowie zespołu roboczego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach WRDS. Proces przekazywania środków finansowych podmiotom leczniczym na wypłatę wynagrodzeń pielęgniarek i położnych objaśnił dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Zbigniew Terek. Natomiast o realizacji ustawy – w szpitalu którym kieruje – opowiedział prof. nadzw. dr hab. n. med. Marcin Waśko. Obecna na spotkaniu I Wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Zofia Czyż odniosła się do problemów z realizacją ustawy w niektórych mazowieckich podmiotach leczniczych.

Przewodnicząca zespołu Beata Jendra podała, że podczas spotkania zespołu wielokrotnie podkreślany był problem z interpretacją zapisów ustawy oraz innych przepisów z tego zakresu, pozwalających na określenie przez pracodawcę, jakie wymogi powinny spełniać osoby zatrudnione. Zdaniem zespołu obowiązujące regulacje wprowadzają dezorientację zarówno wśród pracowników, jak i samych pracodawców. Przewodnicząca zaznaczyła także, że w przypadku regulacji o charakterze uniwersalnym opracowanych przez ustawodawcę dla każdego pracownika podmiotu leczniczego oczekuje się wprowadzenia takich zasad i sformułowań, które nie będą stanowiły pola do dyskusji i uznaniowego działania.

Największe niejasności w rozumieniu zapisów przedmiotowej ustawy pojawiają się przy określeniu wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych. Niejednoznaczność regulacji płac minimalnych bardzo często doprowadza do sporów sądowych w tej grupie zawodowej.

Zdaniem zespołu ds. ochrony zdrowia konieczna jest nowelizacja właściwych przepisów prawa traktujących o wynagrodzeniach pracowników ochrony zdrowia oraz jasne i precyzyjne określenia kryteriów regulacji wynagrodzeń personelu medycznego, w tym pielęgniarskiego i położniczego. Do Sejmu RP złożony został obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu niektórych pracowników podmiotów leczniczych.

Dyskusja nad projektami uchwał WRDS

Członkowie prezydium zaproponowali uszczegółowienie regulaminu rady, w kwestiach odnoszących się do realizacji posiedzeń WRDS. Chcą oni, aby uchwała w tym zakresie procedowana była w drodze głosowana korespondencyjnego. Zdecydowali również o skierowaniu na posiedzenie plenarne WRDS projektów uchwał zmieniających uchwały w sprawie trzech zespołów roboczych: ds. oświaty, ds. ochrony zdrowia oraz ds. monitorowania skutków społeczno-gospodarczych pandemii SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego. Omówili też projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ukonstytuowania się prezydium WRDS w związku z objęciem w 2024 r. przewodnictwa w radzie przez stronę pracowników.

Projekt obrad grudniowego posiedzenia WRDS

Prezydium zdecydowało, że podczas XXXVIII posiedzenia plenarnego WRDS przedstawiony zostanie projekt audytu krajobrazowego województwa mazowieckiego oraz informacja na temat sytuacji uchodźców z Ukrainy przebywających w obiektach zbiorowego zakwaterowania na terenie województwa mazowieckiego. Ponadto procedowane będą uchwały zmieniające uchwały w sprawie powołania zespołów roboczych działających w ramach WRDS oraz w sprawie ukonstytuowania się prezydium WRDS.  


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony