Aktualności

WRDS o nielegalnych wysypiskach

Waldemar Dubiński i Tomasz Sieradz Autor: fot. arch. UMWM

Zespół roboczy ds. gospodarki, pracy i rozwoju regionalnego wypracował stanowisko w sprawie nielegalnych wysypisk odpadów w województwie mazowieckim.

Działający w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim (WRDS) zespół roboczy ds. gospodarki, pracy i rozwoju regionalnego na posiedzeniu 25 kwietnia kontynuował temat nielegalnych wysypisk odpadów podjęty na forum rady jeszcze w lutym.
W spotkaniu, poza członkami zespołu uczestniczyli Marcin Podgórski – dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Hubert Kowalczewski – zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz eksperci Konfederacji Lewiatan.

Projekt stanowiska

Uczestnicy spotkania wypracowali projekt stanowiska w sprawie problemów i barier związanych z nielegalnym bądź pozornie legalnym magazynowaniem odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. Podkreślili  konieczność podjęcia pilnych działań umożliwiających jednostkom samorządu terytorialnego skuteczniejsze przeciwdziałanie nielegalnemu gromadzeniu odpadów, polegających między innymi na:

  • wprowadzeniu niezbędnych zmian legislacyjnych i organizacyjnych,
  • zapewnieniu rozwiązań mających na celu inwentaryzację nielegalnych miejsc magazynowania oraz monitoring przepływu odpadów,
  • wypracowaniu metod pozwalających na skoordynowanie pracy wszystkich służb zaangażowanych w walkę z tym procederem,
  • wprowadzeniu niezbędnych rozwiązań umożliwiających wyegzekwowanie obowiązków i odpowiedzialności wytwórców odpadów niebezpiecznych w celu właściwego z nimi postępowania.

Wypracowane stanowisko, zgodnie z decyzją Prezydium WRDS, będzie procedowane na najbliższym posiedzeniu plenarnym zaplanowanym na 15 maja.

Rośnie liczba nielegalnych miejsc magazynowania

W ostatnich latach systematycznie wzrasta liczba prowadzonych przez organy samorządowe postępowań, zarówno w sprawach magazynowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, jak i związanych z naruszeniem warunków decyzji, powodującym zagrożenie dla środowiska oraz życia i zdrowia ludzi. Ideą prowadzonych postępowań jest przymuszenie posiadacza odpadów do szybkiego uprzątnięcia terenu, na którym są magazynowane. Pomimo wprowadzenia sankcji i kar za brak wypełnienia obowiązków określonych ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, liczba nielegalnych bądź pozornie legalnych miejsc magazynowania odpadów w skali całego kraju wciąż rośnie. A osoby dopuszczające się tego procederu czują się bezkarne. Niezbędne jest zatem usprawnienie procedury prowadzonych postępowań skutkującej uprzątnięciem terenu i przywróceniem go do stanu sprzed rozpoczęcia procederu magazynowania odpadów.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony